Privacystatement 

Inleiding 
Deze website, www.verloskundigepraktijkstein.nl, wordt onderhouden door Verloskundige Praktijk Stein. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.   

Informatie over de Verloskundingenpraktijk 

Verloskundige Praktijk Stein is gevestigd te Stein en staat ingeschreven onder inschrijvingsnummer 141148707 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundige Prakijk Stein bereikbaar op:

 • T 046-4333011
 • info@verloskundigepraktijkstein.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens 

Verloskundige Praktijk Stein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verloskundige Praktijk Stein gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats na schriftelijke toestemming van ouders/voogd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Godsdienst
 • Burgerlijke staat

De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners van Femme-Amsterdam.

Contactformulier / mail

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundig Centrum en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundig Centrum en van  u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie. 

Bewaartermijn  

Verloskundige Praktijk Stein bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van de wet WGBO. Verloskundige Praktijk Stein bewaart cliënt gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Verwerkers en andere derden 

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatementUw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.  

Uw privacy rechten  

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. 

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen  

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 01-12-2019